посветеност
лојалност кон клиентот
решавање на „mission impossible“
стручност
квалификуван тим
способност
одговорност

Мобил-Ел располага со Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија и со стручен проектантски кадар за фаза електрика, како и соработници за фаза aрхитектура, статика и машинство.

Лиценца А за проектирањеГалеријаРеферентна ЛистаНов Приклучок(EVN)

Мобил-Ел располага со Лиценца А за ревизија на проектна документација од прва категорија и со стручен кадар за ревизија на фаза електрика, како и соработници за фаза aрхитектура, статика и машинство.

Лиценца А за ревизијаРеферентна Листа

Мобил-Ел располага со Лиценца А за надзор на изведба на градби од прва категорија и со стручен кадар за вршење на надзор на изведба на градба за фаза електрика, архитектура, статика и машинство.

Лиценца А за надзорГалеријаРеферентна Листа

Мобил-Ел има цел комплетно да ги задоволи потребите на своите клиенити од технички аспект и после започнување на процесот на експлоатација на објектот. Одржување и сервисирање на објектот е со цел да се овозможи непрекината и континуирана работа на клиентот.

Референтна ЛистаГалерија

Мобил-Ел располага со Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија и со стручен кадар за изведба на градба за фаза електрика, архитектура, статика и машинство.

Лиценца Б за изведбаГалеријаРеферентна листаНов Приклучок(EVN)

Со појавување на потреба на пазарот од енергетски контролори Мобил-Ел обучи и едукацира свои вработени. Истите добија овластувања за енергетски контролори, а Министерство за економија издаде на „Мобил-Ел“ Лиценца за вршење на енергетска контрола со важност до 27,10,2019г.

Лиценца за вршење енергетска контролаРеферентна Листа

Консултации за јакострујни и слабострујни електрични инсталации, паметна куќа (smart house), избор на електро материјали, функционален и енергетски ефикасен краен производ, предности и ризици во работата.