angazhim
besnikëri ndaj klientit
zgjidhja e „mission impossible“
profesionalizëm
ekip i kualifikuar
aftësi
përgjegjësi

Mobil-El disponon Licencën A për projektim të ndërtimeve të kategorisë të parë, me personel projektues profesionel për proektim të fazës të energisë elektrike, si dhe bashkëpunëtorë për proektim të fazave: arqitekturë, statikë, uje dhe kanalizim, inxhinieri mekanike dhe kundër mbrojtjes ndaj zjarrit.

ProjektimLicenca A per projektimiListat e referencësLidhja e re(EVN)

Mobil-El ka për synim përmbushjen e plotë të nevojave të konsumuesit në pikëpamje nga aspekti teknik pas fillimit të procesit të shfrytëzimit të objektit. Mirëmbajtja dhe servisimi i objektit ka për qellim mindësimin e punës të vazhdueshme të klientit.

Listat e referencësGaleri

Mobil-El disponon Licencën A për revidim të dokumentacionit projekues të kategorisë të parë dhe me ekip profesionel për revidim të fazes të elektrikes si dhe bashkëpunëtorë për fazat: arqitekturë, statikës dhe inxhinieri mekanike.

Licenca А per revidimiListat e referencës

Mobil-El disponon Licencën A për mbikëqyrjen ndërtimit të objekteve të kategorisë të parë, me ekip profesionel për mbikëqyrjen e punimeve ndërtimit për fazat:i elektrikes, arqitekturës, statikës dhe inxhinierisë mekanike.

Licenca A per mbikëqyrjenGaleriListat e referencës

Mobil-El disponon Licencën B për kontraktues për ndertim të objekteve të kategorisë së dytë me personelin profesionel për ndërtimin e punëve të elektrifikimit, arqitekturës, statikës dhe inxhinierisë mekanike.

Licenca Б per NdërtimiGaleriListat e referencësLidhja e re(EVN)

Me paraqiten e nevojave në treg nga kontroluestit energetik, Mobil-El trajon dhe edukon punonjesit e vet.
Mobil-El kanë Licenca për kontrolues të energisë të lishuar nga Ministria e EkonomisË me vlefshmeri deri me 27.10.2019

Licencën e Auditimit të EnergjisëListat e referencës

Perpunimi i bordeve shpërndarëse

GaleriListat e referencës

Instalimet elektrike, Përzgjedhja e materialeve elektrike, informimi dhe konsultimi i klientit, produkt perfundimtar funksional dhe me efikasitet energetik, avantazhet dhe rreziqet në punë