Eнергетски контроли

Министерството за транспорт и врски продолжува со проектот за субвенционирање за изградба на објекти за индивидуално домување преку изработка на основен проект и донирање на инвеститорот. Преку оваа мерка овозможуваме субвенционирање до 2000 евра преку обезбедување на бесплатен проект за изградба на куќи. Покрај намалување на трошоците за градење, со оваа мерка ќе се намалат и роковите за добивање на одобрение за градење.

Во продолжение се прикажани бесплатните проекти од:

1. Типска куќа – 50 м2

2. Типска куќа – 60 м2

3. Типска куќа – 70 м2

4. Типска куќа – 80 м2

5. Типска куќа – 90 м2

6. Типска куќа – 100 м2

7. Типска куќа – 110 м2

8. Типска куќа – 120 м2

9. Типска куќа – 130 м2

10. Типска куќа – 150 м2

11. Типска куќа – 180 м2

12. Типска куќа – 200 м2