portfoli - Ekipimi kadrovik

Ekipimi kadrovik


portfoli Description
 • 6 inxhinierë elektrikë
 • 1 inxhinier civil
 • Menaxherët e pavarur
 • Menaxherët e ndërtesës
 • Udhëheqësit e ekipit
 • Designers
 • Inxhinierë mbikëqyrës
 • Revizionist e
 • Instalues të kualifikuar
 • Instaluesit e kualifikuar
 • Teknik energjisë mekanike
 • Financë
 • Kontabilitet
 • Administrator
 • Burimet njerëzore